Algemene voorwaarden De Muzikale Omlijsting


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Opdrachtnemer : De Muzikale Omlijsting
Opdrachtgever : de wederpartij van opdrachtnemer.
Overeenkomst : de overeenkomst tot dienstverlening.

Toeleverancier : degene die zich direct of indirect jegens opdrachtnemer heeft verbonden om diensten te leveren en of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging.
Activiteiten : alle programma’s en evenementen wel ke door opdrachtnemer worden georganiseerd.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan toeleveranciers dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en
opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden
genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de context van deze
bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de context van deze algemene
voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen zijn, zowel schriftelijk als mondeling, steeds vrijblijvend.
2. De opdrachtnemer zal de overeenkomst met de opdrachtgever schriftelijk vastleggen en
zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever sturen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat een
ondertekend exemplaar van deze overeenkomst binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen na
dagtekening bij de opdrachtnemer is.
3. Aanvullende of gewijzigde afspraken na ondertekening zijn slechts van kracht indien
deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Meerwerk zullen wij afzonderlijk in rekening brengen.
Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst
gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren
schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief eventuele in het kader
van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
9. Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen
overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer
verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht
heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, behoudens tegenbewijs door de
partij die zich er op beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.
De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtnemer bevestigt heeft dat opdrachtgever
het aanbod heeft aanvaard en aan de daarbij gestelde voorwaarden heeft voldaan, dan wel
op het moment dat opdrachtnemer uitvoering geeft aan de opdracht.
In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van door
partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via een website ingegeven
of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door
opdrachtgever ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante
informatie zoals vastgelegd in de administratie en of de elektronische databases van de
opdrachtgever als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure,
behoudens tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet
betrouwbaar is.

Artikel 3A E-mailberichten
1. Een overeenkomst per e-mailbericht wordt in het kader van de algemene voorwaarden
gelijk gesteld aan een schriftelijke overeenkomst.
Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van dergelijke berichten
zullen de elektronische databases van opdrachtnemer dwingend bewijs opleveren.
E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij
toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox
van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de
op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een
toeleverancier.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of
onvolledige gegevens.
5. Indien er van overheidswege vergunningen en of ontheffingen vereist zijn ter zake van
de uit te voeren activiteit zorgt de opdrachtgever ervoor dat deze ook daadwerkelijk
aanwezig zijn. De kosten van het aanvragen zijn voor rekening van opdrachtgever.
6. Opdrachtgever verklaart hierbij uitdrukkelijk dat alle gevolgen die voortvloeien uit het
niet (meer) hebben van de vergunningen en of ontheffingen voor zijn rekening zijn.
7. Het is niet toegestaan om beeld- en of geluidsopnamen zonder schriftelijke toestemming
van de opdrachtnemer te maken en/of publiceren.
8. Indien door opdrachtnemer ingeschakelde toeleveranciers in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de
presentaties van de artiest/beroepsbeoefenaar.
10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van
toeleveranciers, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
11. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van opdrachtgever
ten gevolge van schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen en/of nalaten
van toeleveranciers.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer
zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen
indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer
kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens
de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn inclusief eventuele in het kader van
de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten,
tenzij anders aangegeven.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien opdrachtnemer
kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien
van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
5. Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte
hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de
overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van
opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten
tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
6. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium
of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de
datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7 Betaling, rente en incassokosten
1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders is
overeengekomen – door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bank- of
gironummer ten name van opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdrachtgever ter voorfinanciering een voorschot van
betaling van maximaal 100% van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te
vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 75% van het totaalbedrag. Het voorschot
dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor
aanvang van de activiteit op de bankrekening van opdrachtnemer te zijn binnengekomen.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties
e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders
overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn,
als bedoeld in lid 1, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is
dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk
geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van
een geldvordering incassokosten verschuldigd.
8. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Intellectueel Eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op alle door opdrachtnemer ontwikkelde en
uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) opdracht, welke aan
opdrachtgever worden gepresenteerd en of ter beschikking worden gesteld, waaronder
begrepen offertes, documentaires, ideeën, activiteiten, ontwerpen en of andere
(schriftelijke of digitale) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer. Het is
opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan
toeleveranciers kenbaar te maken.

Artikel 9 Klachten
Klachten met betrekking tot de door opdrachtnemer georganiseerde activiteiten dienen
binnen 7 dagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per
aangetekende post bij opdrachtnemer te worden ingediend. Klachten die na dit termijn
binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.
Bij klachten over een activiteit die tijdens de uitvoering van de activiteit door de
opdrachtgever niet zijn aangemerkt als klacht, behoud de opdrachtnemer zich het recht
deze niet in behandeling te nemen.

Artikel 10 Annulering
1. De opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met opdrachtnemer
gesloten overeenkomst per aangetekend schrijven aan opdrachtnemer mee te delen.
Indien de opdrachtgever de met opdrachtnemer afgesloten overeenkomst annuleert, is de
opdrachtgever (een gedeelte van) het totaal te factureren bedrag aan opdrachtnemer
verschuldigd.
De kosten voor annulering bedragen:
a) in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 100 dagen voor de productiedatum, 50%
van de kosten van het honorarium.
b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 100 dagen en 25 dagen
voor de productiedatum, 75% van de kosten van het honorarium.
c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 25 dagen voor de productiedatum, 100%
van de kosten van het honorarium.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart opdrachtnemer volledig voor iedere
aanspraak van enige derde, die voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de
overeenkomst.

Artikel 11 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken
ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde direct na levering
van de hoofddienst c.q. voltooiing van de opdracht in oorspronkelijke staat, vrij van
gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet
nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in
gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de
daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op
opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. In geval van aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel van de opdrachtgever c.q.
deelnemer, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot een vergoeding van maximaal €
1.250.000,–.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te
verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft
op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade of letsel ten gevolge van
allergische reacties op de gebruikte grime-producten en glittertatoeage producten, tenzij
de opdrachtgever voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk en
schriftelijk heeft aangegeven dat er sprake is van (mogelijke) allergische reactie op
bepaalde specifieke stoffen.
7. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- of annuleringsverzekering.
8. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en of letsel ontstaan
tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd
voorafgaand aan en of tijdens een activiteit. Toestemming van Opdrachtnemer om alcohol
te nuttigen voorafgaande en of tijdens een activiteit betekent niet dat opdrachtnemer
hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en of letsel.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadiging van aan de
Wederpartij toebehorende gelden en of zaken gedurende de uitvoering van de opdracht.
10. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en of verlies van de door
opdrachtnemer of door toeleveranciers – al dan niet tegen betaling – aan de
opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, evenals voor schade aan en of verlies van
gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de
artiest/beroepsbeoefenaar. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor iedere
aanspraak ter zake.

Artikel 13 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking
tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of
gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden
of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte in het
bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) en tijdige nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer
zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
5. Indien door overmacht tijdige nakoming onmogelijk is en opschorting niet mogelijk is
daar het een fatale termijn betrof, is de overeenkomst automatisch ontbonden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, behoudens het gestelde in lid
6. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te
voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk
geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de Rechtbank bevoegd is,
worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank van Zwolle. Opdrachtnemer blijft
echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet, of het toepasselijke
internationale verdrag, bevoegde rechter.
Artikel 16 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Van toepassing is steeds die versie van de voorwaarden zoals die gold ten tijde van het
totstandkoming van de overeenkomst.
2. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.demuzikaleomlijsting.nl van de
opdrachtnemer en zijn te allen tijde op te vragen bij de opdrachtnemer.